Аналіз рентабельності будь-якого підприємства - основа його розвитку

бізнес
Loading ...

Результати діяльності підприємств оцінюютьсяза абсолютними і відносними показниками. Одним з головних показників діяльності є аналіз рентабельності. У загальному понятті рентабельність означає прибутковість підприємства. Якщо результат від реалізації продукції перевершує витрати на її виробництво, утворюючи якусь суму прибутку, підприємство вважається рентабельним. Рентабельність має більш глибоку економічну сутність, яка розкривається цілою системою показників. Вони мають один загальний зміст - розрахунок прибутку на один карбованець вкладеного в активи капіталу. Всі показники рентабельності вимірюються у відносних величинах.

Кожне підприємство здійснює операційну,інвестиційну та фінансову діяльність. Виходячи з цього, аналіз рентабельності здійснюють за допомогою таких показників, як рентабельність активів, продукції, виробничих фондів, інвестицій і цінних паперів.

При повноцінному аналізі рентабельності оцінюється прибутковість продукції, що випускається, що характеризується наступними показниками:

- рентабельність реалізації,

- рентабельність продукції.

Аналіз рентабельності, на відміну від аналізуприбутку, найбільш повно відображає кінцевий результат господарювання. Рівень рентабельності, що є співвідношенням прибутку до обсягу виконаних робіт, дозволяє реально оцінювати діяльність в звітному періоді і порівнювати її з результатами діяльності в попередніх періодах. Дані аналізу рентабельності використовуються підприємством для оцінки своєї діяльності і для здійснення інвестиційної політики і ціноутворення.

Рентабельність продукції (РП) - це відношення прибутку до собівартості. Вона обчислюється за формулою:

РП = (ПП / СП) * 100%,

де СП- собівартість продукції,

ПП - прибуток від продажу.

Одним з найбільш ефективних видів аналізурентабельності підприємства є факторний аналіз рентабельності продукції. З його допомогою визначається вплив різних чинників на рівень прибутку від продажів. Для розрахунків використовують такі формули:

- вплив виручки від продажів:

Δ Пп = ППГ × (Ів - 1),

де Δ Пп - коливання прибутку за рахунок виручки,

Ппг - прибуток попереднього року,

Ів - індекс зміни виручки, розрахований, як відношення виручки звітного року (У) до виручки попереднього року (Вп);

- вплив рівня собівартості:

Δ Пс = Сп × Ів - З,

де Δ Пс - коливання прибутку за рахунок собівартості,

де Со, Сп - собівартості продукції звітного і попереднього періодів;

- вплив рівня управлінських витрат:

Δ Пур = УРП × Ів - ОРО,

де Δ Пур - коливання прибутку за рахунок рівня управлінських витрат,

Уро і УРП - управлінські витрати звітного і попереднього періоду;

- вплив рівня комерційних витрат:

Δ ПКР = КРП × Ів - КРО,

де Δ ПКР - коливання прибутку за рахунок комерційних витрат,

КРО і КРП - комерційні витрати звітного і попереднього періоду;

Підсумок сум факторних змін дає результат загальної зміни прибутку за певний період:

Δ П = Δ Пп + Δ Пс + Δ Пур + Δ ПКР.

Аналіз рентабельності капіталу розраховують за такими показниками:

- рентабельність капіталу підприємства (РКП):

РКП = (ПП / КП) * 100%,

КП - величина капіталу,

ЧП - чистий прибуток;

Показник розкриває ефективність капіталупідприємства і обчислює розмір прибутку, який припадає на одиницю капіталу. Зміна коефіцієнта рентабельності капіталу часто викликається коливаннями котирувань акцій на фондових біржах. Тому високе значення показника не завжди вказує на високу віддачу капіталу;

- рентабельність інвестиційного капіталу (Рик):

Рік = ПП / ІК * 100%,

де ІК - інвестиційний капітал.

Цей показник розкриває ефективність використання довгострокових інвестицій. Їх величина визначається за бухгалтерськими даними, як сума довгострокових пасивів і власного капіталу;

- рентабельність загального капіталу підприємства (Рокп):

Рокп = ПП / Б * 100%,

де Б - підсумок балансу за певний період.

Цей коефіцієнт розкриває ефективністьвикористання загального капіталу підприємства. У цьому випадку зростання коефіцієнта свідчить про високу ефективність використання капіталу. Іноді зниження значення цього коефіцієнта може свідчити про падіння попиту споживачів на продукцію або про надлишки активів.

Loading ...
Loading ...