Фактори виробництва та їх види: менеджмент в системі внутрішньовиробничих відносин

бізнес
Loading ...

Менеджмент являє собою відносносамостійний вид діяльності, метою якої виступає досягнення суб'єктом господарювання, що діє в ринкових умовах, поставлених цілей за рахунок використання всіх видів ресурсів з використанням різноманітних принципів і механізмів економічного впливу, перш за все на екстенсивні фактори розвитку виробництва. Менеджмент - це управлінська діяльність в умовах ринку, ринкової економіки.

Сучасна теорія менеджменту, як і іншіфактори виробництва та їх види, на рівні внутрішньовиробничих відносин мають важливе значення для будь-якої національної економіки і як чинники інтернаціоналізації виробництва ,, так як ринкова трансформація економічного механізму вимагає уважного вивчення світового досвіду, стратегій і технологій управління на рівні основних суб'єктів господарювання (підприємств), що є головним завданням менеджменту. Необхідність співробітництва підприємств із зарубіжними компаніями на світових ринках зумовлює потребу застосування практики менеджменту на всіх етапах виробничо-економічного циклу.

Методи менеджменту, за твердженням - цесукупність способів і засобів впливу органів управління підприємством на об'єкт управління з метою вирішення нагальних і стратегічних завдань виробничої діяльності. За однією класифікацією розрізняють такі фактори виробництва та їх види в менеджменті, як економічні, ресурси соціально-психологічної діяльності і адміністративні. За іншою - до них відносять ще й мережеві (СПУ), балансові, по третьої класифікації, до вказаних додають і ідеологічні методи.

Найбільш широко в практиці менеджменту застосовуються способи першої групи.

Але як фактори виробництва та їх види, вони ще не знайшли єдиного розуміння своєї сутності в економічній теорії.

Деякі вчені справедливо вважають, щоадміністративні ресурси менеджменту здійснюються шляхом виконання директив, наказів та інших приписів, включаючи регламентування (проектування управління); нормування (застосування норм і правил, необхідних для здійснення діяльності з управління, встановлення стандартів); інструктування (забезпечення методичними вказівками з планування, обліку і так далі); розпорядчі дії, спрямовані на зміну деяких елементів системи управління або її в цілому, з метою підтримки функціонування заданих програм і забезпечення встановленого режиму роботи органів управління. За деякими твердженнями, до адміністративних відносять методи, засновані на використанні обов'язкових для виконання приписів і рекомендацій. Як фактори виробництва та їх види, ці методи по сфері їх дії, обмежені тільки організаційними та правовими відносинами. З точки зору ряду фахівців, адміністративні методи грунтуються на сукупності нормативно-правових актів країни чи регіону, нормативно-директивних, технічних і методичних регламентах вищестоящих організацій, планів, програм, завдань, оперативного керівництва (влади). Діє жорстка схема ієрархічного підходу в управлінні: на верхньому рівні формується управлінське рішення для нижніх рівнів, яке для них є директивним. При цьому даний підхід забезпечує певну ступінь свободи прийняття рішень у всіх ланках нижнього рівня управління щодо управлінських рішень верхнього рівня. Оптимізація рішень проводиться в цілому (або по етапах) для підприємства як системи. Як правило, такі заходи приносять і системний ефект.

Loading ...
Loading ...