Дослідницька робота в коледжі і університеті. Основні вимоги

Освіта
Loading ...

Складовою частиною освітнього процесу вколеджі або вузі є дослідницька робота, яка планується на початку навчального року. Розглянемо більш докладно основні вимоги, які до неї пред'являються.

Ціль та задачі

Дослідницька робота - це проведенесамостійно студентом дослідження, яке розкриває його вміння застосовувати знання для того, щоб вирішити конкретні практичні завдання. Воно повинно носити закінчений характер, демонструючи здібності учня грамотно використовувати спеціальну термінологію, викладати ясно думки, аргументувати отримані результати і робити висновки.

Завдання дослідницької роботи:

  1. Навчитися проводити аналіз наявних в зарубіжній і вітчизняній науці підходів.
  2. Розвинути навички самостійної наукової діяльності, застосовуючи їх при вирішенні практичних завдань.
  3. Здатність демонструвати вміння аналізувати і систематизувати отримані в процесі дослідження результати.
  4. Робити щеплення інтерес до наукової діяльності.

Основні етапи

Існує загальний алгоритм, на підставі якого будується науково-дослідницька робота.

На першому етапі відбувається вибір її проблематики, а також формулювання теми. Особлива увага повинна бути приділена складанню "скелета" майбутньої роботи.

Другий етап полягає в зборі інформації і наявних знань за обраною проблематикою, а також аналіз і синтез отриманих даних. Це необхідно для повноцінної розробки концепції і планування.

Третій етап включає в себе складанняпрограми, в якій потрібно дуже уважно поставитися до підбору методик дослідження. Особливо, якщо це дослідні роботи з біології чи інших природничих наук.

Четвертий етап полягає в проведенніексперименту і обробки отриманих результатів. По завершенні цієї роботи необхідно грамотно оформити теоретичний і емпіричний матеріал в письмовому вигляді. Причому не важливо, це дослідницька робота по екології, або ж з гуманітарних наук. Вимоги до оформлення будуть абсолютно однакові.

На п'ятому етапі, коли дослідницька роботабуде схвалена науковим керівником, вона представляється на рецензування. Після отримання позитивного відгуку, студенту дається можливість її публічно захищати.

Як було відзначено, дослідницька робота повинна викладатися в письмовому вигляді і мати чітку структуру. Розглянемо її більш детально.

Титульний лист заповнюється за правилами, встановленому в даному навчальному закладі.

Зміст повинен мати обов'язково найменування глав і параграфів із зазначенням сторінок.

Далі починається основна частина.

У вступі обґрунтовується актуальність іформується проблема дослідження. Крім цього, необхідно виділити ступінь її розробленості, мета, об'єкт, предмет і завдання. Особливу складність буде викликати формулювання гіпотези, наукової та практичної значущості, а також положень, що виносяться на захист. Залежно від дисципліни, важливим моментом буде виділення експериментальних методів (наприклад, якщо це дослідницька робота по психології, соціології і так далі).

У першому розділі необхідно викласти результати теоретичного аналізу літератури і зробити висновки. Робити це потрібно в систематизованому вигляді.

У другому розділі викладаються результати експериментального дослідження з докладним описом програми, отриманих даних і рекомендацій. Завершується вона докладними висновками.

У висновку необхідно дати короткий аналіз отриманих результатів.

Дослідницька робота повинна містити також список літератури і додатки.

Loading ...
Loading ...